ฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์ หมายถึงอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยระบบที่มองเห็นได้และระบบมือถือ (เช่น) เช่น จอภาพ แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ได้ ตามลักษณะงานมี 4 ยูนิต คือ หน่วยประมวลผลกลาง (หน่วยประมวลผลกลาง : CPU) ยูนิตรับข้อมูล (Input Unit) ยูนิตแสดงผล (Production Unit) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) อุปกรณ์อะไรก็ได้ มีหน้าที่ต่างกันดังนี้

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU: หน่วยประมวลผลกลาง) โดยทั่วไปเรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์ มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลในลักษณะการคำนวณและเปรียบเทียบ โดยจะทำงานตามอนุกรมเวลา สัญญาณนาฬิกาถูกเรียกหลังจากหนึ่งจังหวะ จะมีเหตุการณ์ที่ 1 เราเรียกหน่วย ใช้วัดความเร็วของ CPU ใน “Herzt” (Herzt) หมายถึงจำนวนการทำงานใน 1 วินาที ตัวอย่างเช่น

ฮาร์ดแวร์ ที่มีความเร็ว 2.5 GHz หมายความว่าสามารถทำงานได้ 2,500 ครั้งต่อวินาที หากสัญญาณนาฬิกาเร็วก็จะขับคอมพิวเตอร์ และยิ่งความเร็วของ CPU สูงขึ้น ราคาก็จะยิ่งแพงขึ้นเท่านั้น การซื้อจะต้องทำเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ฮาร์ดแวร์ ตามที่คุณต้องการใช้กราฟิกและการประมวลผลจำนวนมาก สิ่งสำคัญคือต้องใช้เครื่องที่มีซอฟต์แวร์ประมวลผลที่รวดเร็ว สำหรับการพิมพ์หนังสือพิมพ์ทั่วไป การใช้เครื่องที่ความเร็ว 100 MHz ก็เพียงพอแล้ว

หน่วยอินพุต

หน่วยอินพุต (Input Unit) มีหน้าที่ป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แป้นพิมพ์สำหรับเขียนตัวอักษรและตัวเลข ฮาร์ดแวร์ เมาส์สำหรับพิมพ์โปรแกรม สแกนเนอร์สำหรับสแกนภาพถ่าย จอยสติ๊กสำหรับเล่นเกม ไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียงและกล้องดิจิตอลสำหรับถ่ายภาพและนำเข้าและจัดเก็บในดิสก์คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานต่อไป

หน่วยแสดงผล (หน่วยผลิต)

หน่วยแสดงผล (Output Unit) มีหน้าที่ในการแสดงข้อมูล จัดเป็นข้อความ รูปภาพ แอนิเมชั่น หรือเสียง เป็นต้น อุปกรณ์แสดงผล เครื่องหมายจราจร ได้แก่ จอภาพ (Monitors) สำหรับแสดงตัวอักษรและภาพ เครื่องพิมพ์ (Printers) สำหรับพิมพ์ข้อมูลและเครื่อง ผลงานจากกระดาษ ลำโพง (Orator) แสดงเพลงและคำ ฯลฯ

หน่วยความจำ (หน่วยเก็บข้อมูล)

หน่วยความจำ (Storage Section) ใช้สำหรับจดจำข้อมูล ในคอมพิวเตอร์มี 2 ประเภท คือ หน่วยความจำถาวร (ROM: Read Only Memory) ฮาร์ดแวร์ เป็นหน่วยความจำที่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้ตลอดเวลา หน่วยความจำอีกประเภทหนึ่งคือ Random Access Memory (RAM: Random Access Memory) จะจำเฉพาะข้อมูลที่อยู่ใกล้เคียง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเพียงหน่วยความจำชั่วคราว ถือว่าเป็นหน่วยความจำของเครื่องสามารถซื้อติดตั้งเพิ่มเติมได้ หน่วยความจำมักเรียกว่าแรม ปัจจุบันใช้ SDRAM, RDRAM เป็นต้น ฮาร์ดแวร์

หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

ที่เก็บข้อมูลสำรองเป็นอุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับใช้ในอนาคต เพราะหน่วยความจำ RAM จำข้อมูลได้เฉพาะเมื่อเปิดไฟเท่านั้น เข้าใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้น หากคุณต้องการเก็บข้อมูลไว้ใช้ในอนาคต ข้อมูลจะต้องเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลสำรอง ฮาร์ดแวร์  มีการจัดเก็บหลายประเภท แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอม ดีวีดีรอม ธัมบ์ไดรฟ์ ฯลฯ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์คือซอฟต์แวร์ เพราะเป็นระบบของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สามารถทำงานต่างๆ ได้มากมาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ซอฟต์แวร์ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ฮาร์ดแวร์