digital literacy คือ

digital literacy คือ

digital literacy คือ “ความเร็ว” เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการทำงานในยุคดิจิทัล และโลกของการทำงานในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความท้าทายใหม่ ๆ ไม่ว่าพฤติกรรมคนจะเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ตาม หรือกระแสใหม่ๆที่เกิดขึ้นก่อนจะตามไม่ทัน บังคับให้พนักงานและองค์กรเรียนรู้และปรับตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตและการทำงาน digital literacy คือ คีย์บอร์ดที่จำเป็นสำหรับการจัดระเบียบเดสก์ท็อป

ปัจจุบันเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อชีวิตแทบทุกมิติ

ตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาเข้านอนเป็นทุนเดิม การคิดว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่งขึ้น ดังนั้น การมีทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐานเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือเครื่องมือต่างๆที่ช่วยให้คุณใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างราบรื่นจึงดีกว่าที่เคย ทักษะที่ว่า digital literacy คือ หรือที่เรียกว่า “Digital Literacy”

ทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 4 มิติ ได้แก่

  • การใช้หมายถึงความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
  • ความเข้าใจเป็นชุดของทักษะที่ช่วยปรับบริบทและประเมินสื่อดิจิทัล สามารถตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำและดูออนไลน์ เพราะเทคโนโลยีและโลกอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลต่อพฤติกรรมและมุมมองของผู้ใช้เป็นอย่างมาก ความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญในการให้ดุลยพินิจแก่ผู้ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล
  • การสร้างคือความสามารถในการผลิตเนื้อหาและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย
  • Access คือ การเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การค้นหาข้อมูลผ่านเครื่องมือค้นหา การรู้ช่องทางการค้นหา นี่คือรากฐานของการพัฒนาผู้ใช้

มีเป้าหมายที่ชัดเจน

ก่อนที่องค์กรจะส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การฝึกอบรม หรือ ฮาร์ดแวร์ อื่นๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำอันดับแรกคือ “มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน” เพื่อให้พนักงานรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรหรือทำไม เช่น ทักษะนี้มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร

องค์กรคาดหวังการพัฒนาพนักงานไปในทิศทางใด รวมถึงสิ่งจูงใจพนักงานในรูปแบบของรางวัลหรือโบนัสอาจเพิ่มขึ้น พัฒนากลยุทธ์อย่างถูกต้อง หลายองค์กรมักสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะเฉพาะเมื่อมีโครงการใหญ่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ การเร่งรัด การเรียนรู้แต่ละครั้ง ในความเป็นจริง การพัฒนาที่ดีไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาสั้นๆ เพราะการเรียนรู้ที่ได้ผลต้องค่อยเป็นค่อยไป ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง องค์กรจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์สูงสุด ใช้เวลาของคุณเมื่อจำเป็นจริงๆ

สรุป digital literacy คือ

ทักษะ ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถด้านดิจิทัลด้านอื่นๆ เป็นทักษะสำคัญที่ใช้ในการทำงาน สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แนวคิด “Do less, get more” หรือ “ทำงานน้อย ได้มาก” ผ่านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอแพด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมและแพลตฟอร์มออนไลน์ เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น คลาวด์คอมพิวติ้งที่ใช้งานจริง digital literacy คือ